ތައުބާވުމަށް އަވަސްވެގަންނާށެވެ!

ގަދަކީރިތިވަންތަ މާތްﷲ އިންސާނާ ހައްދަވާ އޭނާއަށް ހެޔޮމަގު ބަޔާން ކޮށްދެއްވުމަށް ރަސޫލުންނާއި ނަބީން ފޮނުއްވާފައި ވެއެވެ. އިންސާނުން އުޅެންވީ ގޮތާއި، ނޫޅެންވީ ގޮތް ކުރުން ހެޔޮވާ ކަންތަކާއި، ހެޔޮނުވާ ކަންތައް ވަނީ އެ ބޭކަލުން ނުހަނު ފުރިހަމަ ގޮތެއްގައި އަންގަވާ ދެއްވާފައެވެ. ނަމަވެސް ހެޔޮކަމާއި، ނުބައިކަމުގެ ބާރުތައް ނަފުސުގައި އެކުލެވިގެންވާ އިންސާނާ ވަރަށް ގިނަ ފަހަރަށް ޙައްޤުގެ މަގުން އެއްކިބާވެއެވެ. އެއީ އެބައި މީހުންގެ ކިބައިގައި ހުންނަ ފިޠުރީ ނޭއްގާނި އެދުންތަކެއްގެ ސަބަބުން ނުވަތަ ހެޔޮގޮތާއި، ނުބައި […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް

އިސްބަސް އިހަށް

ﷲ ގެ މުޤައްދަސް ޙަޟްރަތަށް ޙަމްދާއި ޝުކުރު ބަރުތީލަ ކުރަމެވެ. ކީރިތި ރަސޫލާ މުޙައްމަދު ނަބީކަލޭގެފާނާއި އެ މާތް ރަސޫލާގެ އާލު އަޞްޙާބުންނަށް ޞަލަވާތާއި ސަލާމް ލެއްވުން އެދި ދުޢާ ކުރަމެވެ. މި އުފާވެރި މުނާސަބަތުގައި ”ދަރުމަ“ މަޖައްލާއަށް ލިޔުއްވާ ބޭފުޅުންނާއި ”ދަރުމަ“އިގެ އެންމެހައި އަހުލުވެރީންނަށް މަރުޙަބާ ދަންނަވަމެވެ. ”ދަރުމަ” މަޖައްލާއަކީ މަހަކު އެއް ފަހަރު ޝާއިޢު ކުރާ ގޮތަށް ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ މަޖައްލާއެކެވެ. ޚިޔާލު ފާޅު ކުރުމުގައި މާތްވެގެންވާ އިސްލާމްދީން ބާރު އަޅަނީ ރަނގަޅު ވާހަކަ […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް