ތައުބާވުމަށް އަވަސްވެގަންނާށެވެ!

ގަދަކީރިތިވަންތަ މާތްﷲ އިންސާނާ ހައްދަވާ އޭނާއަށް ހެޔޮމަގު ބަޔާން ކޮށްދެއްވުމަށް ރަސޫލުންނާއި ނަބީން ފޮނުއްވާފައި ވެއެވެ. އިންސާނުން އުޅެންވީ ގޮތާއި، ނޫޅެންވީ ގޮތް ކުރުން ހެޔޮވާ ކަންތަކާއި، ހެޔޮނުވާ ކަންތައް ވަނީ އެ ބޭކަލުން ނުހަނު ފުރިހަމަ ގޮތެއްގައި އަންގަވާ ދެއްވާފައެވެ. ނަމަވެސް ހެޔޮކަމާއި، ނުބައިކަމުގެ ބާރުތައް ނަފުސުގައި އެކުލެވިގެންވާ އިންސާނާ ވަރަށް ގިނަ ފަހަރަށް ޙައްޤުގެ މަގުން އެއްކިބާވެއެވެ. އެއީ އެބައި މީހުންގެ ކިބައިގައި ހުންނަ ފިޠުރީ ނޭއްގާނި އެދުންތަކެއްގެ ސަބަބުން ނުވަތަ ހެޔޮގޮތާއި، ނުބައި […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް