އިސްބަސް އިހަށް

ﷲ ގެ މުޤައްދަސް ޙަޟްރަތަށް ޙަމްދާއި ޝުކުރު ބަރުތީލަ ކުރަމެވެ. ކީރިތި ރަސޫލާ މުޙައްމަދު ނަބީކަލޭގެފާނާއި އެ މާތް ރަސޫލާގެ އާލު އަޞްޙާބުންނަށް ޞަލަވާތާއި ސަލާމް ލެއްވުން އެދި ދުޢާ ކުރަމެވެ. މި އުފާވެރި މުނާސަބަތުގައި ”ދަރުމަ“ މަޖައްލާއަށް ލިޔުއްވާ ބޭފުޅުންނާއި ”ދަރުމަ“އިގެ އެންމެހައި އަހުލުވެރީންނަށް މަރުޙަބާ ދަންނަވަމެވެ. ”ދަރުމަ” މަޖައްލާއަކީ މަހަކު އެއް ފަހަރު ޝާއިޢު ކުރާ ގޮތަށް ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ މަޖައްލާއެކެވެ. ޚިޔާލު ފާޅު ކުރުމުގައި މާތްވެގެންވާ އިސްލާމްދީން ބާރު އަޅަނީ ރަނގަޅު ވާހަކަ […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް