English – Maldives Dhivehi Dictionary

 

 

You may also like

އެއްވެސް ޚިޔާލެއް ހުށަހަޅާފައި ނެތް

ޚިޔާލެއް ހުށަހެޅުމަށް

މިލިޔުމަށް ޚިޔާލު ފާޅުކުރަށްވާ (ޚިޔާލު ޝާއިޢު ނުކުރެވޭނެ).